Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/filibid.dk/public_html/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/filibid.dk/public_html/wp-includes/pomo/plural-forms.php:210) in /var/www/filibid.dk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase2.php on line 1164

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/filibid.dk/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5005
Vedtægter Filibid - Kandidat- og Alumneforening for Filosofi

Vedtægter for Filibid

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 15. marts 2014. Opdateret April 2016.
§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1

Foreningens navn er Filibid – Kandidat- og alumneforening for Filosofi på Aarhus Universitet

Stk. 2

Foreningen er hjemmehørende ved Filosofi, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Stk. 3

Foreningen er stiftet den 15. marts 2014

§ 2 Formål

Stk. 1

Foreningens formål er at:

 • formidle kontakt mellem filosofi på Aarhus Universitets kandidatstuderende og alumner.
 • afholde faglige og sociale arrangementer til gavn for medlemmerne.
 • fungere som et fagligt og socialt forum, som sigter på at fastholde medlemmernes tilknytning til filosofi på Aarhus Universitet også efter endt studietid.
 • styrke kandidatuddannelsen på filosofi på Aarhus Universitet og inspirere bachelorstuderende på filosofi og andre til at blive kandidatstuderende på filosofi på Aarhus Universitet.
§ 3 Medlemskab

Stk. 1

For at blive medlem af foreningen skal man opfylde et af følgende krav:

 • være indskrevet på 5. semester eller et højere semestertrin på filosofistudiet på Aarhus Universitet
 • have en bachelorgrad, kandidatgrad, et tilvalg, sidefag eller tilsvarende i filosofi fra Aarhus Universitet
 • være nuværende eller tidligere ansat på filosofi på Aarhus Universitet.

Stk. 2

For at blive optaget i foreningen skal følgende ting oplyses:

 • navn
 • år for immatrikulering og evt. studiefærdiggørelse
 • adresse og telefonnummer
 • e-mail
 • fødselsdato og år

Stk. 3

Ændringer i de i stk. 2 nævnte oplysninger skal oplyses til foreningen.

Stk. 4

Personer, der ikke opfylder en af de i stk. 1 nævnte betingelser for optagelse i foreningen, kan optages i foreningen efter godkendelse af bestyrelsen.

Stk. 5

Udmeldelse skal foregå ved skriftlig henvendelse til foreningen enten via brev eller e-mail.

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Stk. 2

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i foråret.

Stk. 3

Generalforsamlingen skal varsles til foreningens medlemmer senest 4 uger før afholdelse med angivelse af en foreløbig dagsorden og tidsplan.

Stk. 4

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Formalia (valg af dirigent og referent)
 • Godkendelse af dagsorden
 • Bestyrelsens årsberetning
 • Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 • Fremlæggelse og godkendelse af budget
 • Valg af bestyrelse
 • Valg af en eller flere revisorer
 • Behandling af indkomne forslag
 • Behandling af forslag til indmeldelsesgebyr
 • Meddelelser
 • Evt.

Stk. 5

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag, der er bestyrelsen i hænde senest fire uger før generalforsamlingen, skal optages i dagsordnen.

Stk. 6

Senest 7 ugedage før generalforsamlingen sender formanden indkomne opstillinger, forslag til vedtægtsændringer og andre forslag ud til medlemmerne på e-mail. Opstillinger til bestyrelsen som er formanden i hænde senest 10 ugedage før generalforsamlingen bliver sendt med ud.

Stk. 7

Med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutninger angående foreningens opløsning, træffes alle beslutninger på generalforsamlingen med simpelt flertal. Ved stemmelighed om et forslag bortfalder forslaget, da der så ikke har kunnet opnås flertal for det.

Stk. 8

Valg af bestyrelse og revisor(er) foregår ved skriftlig afstemning. Øvrige afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre et medlem begærer skriftlig afstemning.

Stk. 9

Alle medlemmer har møde-, tale- og stemmeret på generalforsamlingen samt er valgbar til bestyrelsen.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis en tredjedel i bestyrelsen ønsker det, eller på skriftlig anmodning fra 30 medlemmer eller 1/5 af foreningens medlemmer. I forbindelse med ekstraordinære generalforsamlinger gælder samme indkaldelsesprocedure som for ordinære generalforsamlinger, jf. § 4, Stk. 3 og Stk. 5.

Dagsordnen ved en ekstraordinær generalforsamling skal se således ud:

 • Formalia (valg af dirigent og referent)
 • Punkt om årsagen til den ekstraordinære generalforsamling
 • Meddelelser
 • Evt.
§ 6 Bestyrelsen

Stk. 1

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling til at varetage den daglige ledelse af foreningen. Bestyrelsen tilstræbes at bestå af både færdige kandidater og studerende.

Stk. 2

Bestyrelsen består af op til 7 bestyrelsesmedlemmer. Valg til bestyrelsen kræver personligt fremmøde ved generalforsamlingen eller skriftlig tilkendegivelse.

Stk. 3

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand og en kasserer på førstkommende bestyrelsesmøde og meddeler medlemmerne herom.

Stk. 4

Bestyrelsen fordeler selv ansvaret for afviklingen af foreningens aktiviteter.

Stk. 5

Bestyrelsen holder mindst 6 årlige møder. Mødekalenderen fastlægges på det første bestyrelsesmøde. Der kan yderligere indkaldes til bestyrelsesmøde, hvis formanden eller to af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det.

Stk. 6

Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller af næstformanden i tilfælde af formandens fravær. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed frafalder forslaget.

Stk. 7

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede ved et bestyrelsesmøde.

§ 7 Kontingent og Økonomi

Stk. 1

Foreningen har intet årligt kontingent. Dog opkræves et indmeldelsesgebyr, der fastsættes på den årlige generalforsamling.

Stk. 2

Foreningen finansieres via fundraising, bidrag fra medlemmer og deltagerbetaling i forbindelse med arrangementer.

Stk. 3

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

Stk. 4

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 8 Revision

Stk. 1

Ved den ordinære generalforsamling vælges én eller flere revisorer blandt de fremmødte medlemmer. Revisoren (eller revisorerne) kan med 4 ugers varsel bede om et møde med bestyrelsen, samt foretage et kasseeftersyn.

Stk. 2

Revisorerne må ikke være bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter til bestyrelsen.

§ 9 Tegning

Stk. 1

Foreningen tegnes af kassereren og et bestyrelsesmedlem i forening.

§ 10 Vedtægtsændringer

Stk. 1

Vedtægtsændringer kan kun vedtages på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger, hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer støtter vedtægtsændringerne. Vedtægtsændringer skal for at kunne blive behandlet på generalforsamlingen, være sendt til bestyrelsen som et indkommet forslag, jf. § 4, stk. 5.

§ 11 Foreningens opløsning

Stk. 1

Foreningen kan kun opløses på følgende måde: Ved to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger, skal der være mindst 4/5 flertal for en opløsning af foreningen.

Stk. 2

I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens eventuelle formue overgå til Fagudvalget for Filosofi, Filosofisk Forening, Filosofisk Studenterkollokvium, Filosofisk Klassiker Klub, Philosophia, eller andre projekter og foreninger med lignende formål.

§ 12 Ikrafttræden af vedtægterne

Nærværende vedtægter træder i kraft fra den 15. marts 2014.

Senest ændret på generalforsamlingen d. 2. april 2016.